Sunday, August 01, 2010

Happy Friendship Day

"స్నేహాన్ని పువ్వుతొ పోల్చకు, వాడిపోతుంది,
మంచుతొ పోల్చకు, కరిగి పోతుంది,
ఆకుతొ పోల్చకు, రాలిపోతుంధి,
నీ నవ్వుతొ పోల్చు, శాశ్వతంగా ఉంటుంది."